Privacyverklaring

De website Psychosyntheticus.nl is een door het Instituut voor Psychosynthese ontwikkeld online platform voor psychosynthetici; professionals in de praktische toepassing van psychosynthese. Zij bieden begeleiding op het gebied van existentiële vraagstukken in het leven van mensen en organisaties. De psychosynthetici die deelnemen aan deze virtuele gemeenschap zijn afgestudeerd aan het Instituut voor Psychosynthese en gebruiken het Psychosynthese Interventieplan als leidraad bij hun werkzaamheden.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens geven we aan hoe lang we deze bewaren. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Inleiding

Psychosyntheticus.nl is een sociaal netwerk en online platform voor psychosynthetici. Psychosynthetici gebruiken deze dienst door zich hiervoor aan te melden. Zij profileren zich met een zelf opgesteld profiel om zodoende vindbaar te zijn voor collega’s en potentiële opdrachtgevers. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle deelnemende psychosynthetici of bezoekers van deze website.

Het beheer van Psychosyntheticus.nl valt onder de verantwoordelijkheid van het Instituut voor Psychosynthese en wordt uitgevoerd met medewerking van enkele psychosynthetici. Deze behandelen de privacy van de psychosynthetici en de persoonsgegevens van de bezoekers van Psychosyntheticus.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het Instituut voor Psychosynthese is een, in 1985 opgerichte, particuliere onderwijsinstelling en is gevestigd aan de Koninginneweg 6a, 1217 KX te Hilversum.

Door ons en jou verzamelde persoonsgegevens

Als je een account wilt aanmaken op psychosyntheticus.nl, en je voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden, dan meld je je aan via het online aanmeldingsformulier. Hierop moet je je voor- en achternaam, je woonplaats, en het door jou gewenste emailadres opgeven. Er wordt dan een emailadres voor je aangemaakt en een basis-profiel waarin de door jou opgegeven gegevens reeds vermeld staan. Je krijgt toegang tot dit profiel met een persoonlijk wachtwoord waarmee je in kunt loggen op de site.

Jij beschikt vervolgens geheel over de keuze voor de overige gegevens op je profiel, zoals bijvoorbeeld je opleiding, werkervaring, vaardigheden, foto, plaats en regio en onderschrijvingen. Je hóeft geen aanvullende gegevens te verstrekken op je profiel. Je kiest dus zelf welke (persoonlijke en persoons-) gegevens je wilt opnemen in je profiel en openbaar wilt maken. Het is verstandig om op je profiel geen persoonlijke gegevens te plaatsen of toe te voegen die je niet algemeen bekend wilt maken. In jouw profiel opgenomen gegevens en geplaatste content zijn immers zichtbaar voor anderen.

Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven, gedurende jouw deelname aan psychosyntheticus.nl, het bezoeken en gebruiken van de psychosyntheticus.nl website en bijbehorende diensten zolang je account is geopend. Wanneer je dit niet wilt, kun je je account sluiten. Je kunt je account ten alle tijden sluiten door een mailtje te sturen aan de beheerder van de site met het verzoek je account te verwijderen.

Je persoonsgegevens die voor het leveren van onze diensten in onze (financiële) administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat je gegevens, voor zover deze niet openbaar zijn, niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder jouw toestemming mogen wij je gegevens nooit doorgeven aan derden.

Juridische grondslag

We hebben een juridische grondslag om gegevens over jou te verzamelen en te gebruiken. Deze juridische grondslagen bestaan uit toestemming (waar jij toestemming hebt verleend) en de uitvoering van een overeenkomst (waarbij verwerking nodig is voor het leveren van de afgesproken diensten).

Hoe wij je gegevens gebruiken

Het Instituut voor Psychosynthese gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden en procedures. Wij beheren derhalve de gegevens ten behoeve van jouw profiel op de psychosyntheticus.nl en gebruiken deze voor de (financiële) administratie. Tevens gebruiken wij je gegevens om je te informeren over activiteiten voor psychosynthetici. De gegevens die jij ons toestuurt, worden bewaard zolang je een profiel op psychosyntheticus.nl hebt.

Je persoonsgegevens worden dus niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de, in deze verklaring, omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics uitsluitend voor statistische doeleinden ten behoeve van de psychosynthetici op de website en het Instituut. Dit gebeurt onder de voorwaarden die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gesteld aan het gebruik van Google Analytics. Deze voorwaarden zijn:

  • het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met Google,
  • het anonimiseren van de IP-adressen,
  • het uitzetten van de ‘delen met Google’-optie.

Aan deze voorwaarden hebben wij voldaan.

Recht op inzage, wijziging, verwijdering en overdracht aan derden

Je hebt het recht om op elk door jou gewenst moment je gegevens in te zien. Voor inzage van je gegevens kun je een afspraak maken met de Instituutsmanager, Annemieke Wester.

Je kunt je persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. Je hebt tevens het recht om te verzoeken de gegevens te verwijderen of over te dragen aan derden.

Met jouw toestemming kunnen gegevens overgedragen worden aan derden.

Overige belangrijke informatie

Deze privacyverklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van het Instituut voor Psychosynthese. Wij raden je aan ook deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

De houder van een profiel op psychosyntheticus,nl is er zelf verantwoordelijk voor dat de verwerking van de persoonsgegevens in het profiel geschiedt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het Beeldrecht.

In omstandigheden waarin deze verklaring niet voorziet, beslist het management van het Instituut en/of de verantwoordelijke. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Beveiliging
Het management draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Medewerkers en psychosynthetici, die uit hoofde van hun functie kennisnemen van geregistreerde persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is; zij mogen die niet aan onbevoegden meedelen.

Bezwaar
Indien betrokkenen menen dat deze verklaring onjuist wordt toegepast respectievelijk dat aan hun verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering ten onrechte geen gehoor is gegeven, kunnen zij daartegen bezwaar maken conform de klachtenprocedure van het Instituut voor Psychosynthese.

Websites van derden
Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij het Instituut voor Psychosynthese. Het Instituut is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan.

Wijzigen privacyverklaring

Deze verklaring treedt in werking op 25 mei 2018.
Het Instituut voor Psychosynthese behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als je gebruik maakt van de website en diensten van het Instituut zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken via info@psychosynthese.nl of op 035 6224872.

Vind een psychosyntheticus

Suze Spierings

Den Haag

Ik geef zowel individuele begeleiding als in groepen tot en met 3 personen. Leerbegeleiding vanaf twaalf jaar. Supervisie en Coaching...

Isis Vonsee

Eindhoven

Begeleiding en coaching bij existentiële vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling. Doelgroep: 55+

Marloes Broos

Hilversum

Psychosynthese begeleiding voor jongeren en volwassenen bij een creatief leven en bij existentiële en spirituele vraagstukken. Beroepsmatig heb ik me...

Jacobine Bakker

Loenen aan de Vecht

Heb jij weleens behoefte aan een goed gesprek? Waarin iemand naar je luistert en jij misschien ook wel gaat horen...

Vind meer psychosynthetici

Heb je vragen?

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl